Büroausbau Taunustor, Frankfurt am Main

Planung: vedacon, Frankfurt

 
jh2832-040
jh2832-050
jh2832-053
jh2832-041
jh2832-052
jh2832-056
jh2832-008
jh2832-011
jh2832-014
jh2832-034
jh2832-016
jh2832-024
jh2832-035
jh2832-031
jh2832-003
 
jh2832-040.jpg
jh2832-040
jh2832-050.jpg
jh2832-050
jh2832-053.jpg
jh2832-053
jh2832-041.jpg
jh2832-041
jh2832-052.jpg
jh2832-052
jh2832-056.jpg
jh2832-056
jh2832-008.jpg
jh2832-008
jh2832-011.jpg
jh2832-011
jh2832-014.jpg
jh2832-014
jh2832-034.jpg
jh2832-034
jh2832-016.jpg
jh2832-016
jh2832-024.jpg
jh2832-024
jh2832-035.jpg
jh2832-035
jh2832-031.jpg
jh2832-031
jh2832-003.jpg
jh2832-003